Časopis Pamäť národa

Jednou z úloh Ústavu pamäti národa je oboznamovať odbornú i laickú verejnosť s výsledkami výskumu, ktorý sa zaoberá dobou neslobody tak, ako ju definuje zákon č. 553/2002 Z. z. Ústav preto vydáva časopis Pamäť národa, ktorého úvodné číslo vyšlo v októbri 2004. Od roku 2005 vychádza štvrťročne.

Jeho zámerom je rozširovať historické poznanie našej minulosti a v prvom rade prispieť k poznaniu činnosti bezpečnostných a represívnych zložiek v dobe neslobody na Slovensku i v širšom medzinárodnom kontexte. Obsahuje aj informácie o postihoch, ktorými štát trestal z jeho pohľadu nepohodlných jednotlivcov alebo skupiny, a tiež výsledky výskumu historikov, prípadne odborníkov z príbuzných vedných odvetví, ktoré sa zaoberajú dobou neslobody.

V rubrike Štúdie sú uverejnené obsiahlejšie príspevky vedeckého charakteru, v rubrike Dokumenty sú odborne spracované prepisy archívnych prameňov, ktoré majú zásadnú výpovednú hodnotu o niektorom aspekte doby neslobody. Rubrika Obete má za cieľ pripomínať a objasňovať najsmutnejšie, najkrutejšie a najtragickejšie kapitoly doby neslobody. Prináša osudy ľudí či skupín, ktoré nedemokratickému režimu zväčša zaplatili najvyššiu daň. Rubrika Kariéry v ŠtB obsahuje portréty pracovníkov Štátnej bezpečnosti a približuje fungovanie tejto totalitnej organizácie, rubrika ÚPN interne predstavuje prácu jednotlivých sekcií Ústavu pamäti národa. Informácie o práci našich partnerských inštitúcií v zahraničí, ako aj myšlienky verejne činných osobností, ktorých názory sú prínosom pre pochopenie doby neslobody, obsahuje rubrika Predstavujeme. Záver každého čísla obsahuje Apendix s informáciou o nových publikáciách, zaoberajúcich sa dobou neslobody, ako aj o zaujímavých podujatiach.

O obsahu každého čísla Pamäti národa rozhoduje redakcia a redakčná rada, zložená z popredných historikov, ktorá má za úlohu dozerať na odbornú úroveň príspevkov.

Mechanizmus posudzovania príspevkov do časopisu Pamäť národa

Redakčná rada

Predseda:

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. – zástupca vedúceho Katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Členovia:

PhDr. Milan Bárta, Ph.D. – vedúci Oddelenia výskumu represie 1938 – 1989 Ústavu pre štúdium totalitných režimov v Prahe
doc. ThDr. Peter Borza, PhD. – prodekan Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. Dr. phil. Emília Hrabovec – vedúca Katedry kresťanskej filozofie a historických vied Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Mgr. Peter Jašek, PhD. – poverený riadením Centra výskumu obdobia neslobody Ústavu pamäti národa v Bratislave
PhDr. Jan Kalous, Ph.D. – riaditeľ Múzea pamäti XX. storočia v Prahe
Dr. phil. Beáta Katrebová Blehová, PhD. – Oddelenie výskumu a vzdelávania Centra výskumu obdobia neslobody Ústavu pamäti národa v Bratislave
prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. – Katedra politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Mgr. Juraj Marušiak, PhD. – Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave
PhDr. Michal Pehr, PhD. – Katedra histórie Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne
PhDr. Radoslav Ragač, PhD. – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Jerguš Sivoš, PhD. – predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa v Bratislave
Dr. hab. Miroslaw Szumiło – vedecký pracovník Inštitútu národnej pamäti, Poľsko
doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD. – Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. – Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Redakcia

Šéfredaktor: Mgr. Branislav Kinčok, PhD.
Redaktori: Mgr. Daniel Halčín, Mgr. Pavol Makyna, PhD., Mgr. Jana Maťašová

Tel.: +421 2 593 00 332
E-mail: redakcia@upn.gov.sk

Predplatné

Ročné predplatné časopisu Pamäť národa: 10.00 €.

Objednávky, prosím, zašlite na adresu: distribucia@upn.gov.sk, redakcia@upn.gov.sk .

Manuál pravidiel písania príspevkov do časopisu

Ročníky časopisu

Vytlačiť