Kmeňové archívne fondy Archívu ÚPN a ich preberanie

Archív ÚPN, ako archív právnickej osoby zriadený zákonom, patrí do sústavy verejných archívov na Slovensku. Od ostatných archívov sa zásadne líši tým, že podľa zákona spravuje archívne fondy a dokumenty pochádzajúce z činnosti bezpečnostných služieb bývalých totalitných režimov na dnešnom území Slovenska z obdobia 1939-1989. Jeho postavenie je netypické aj v sústave archívov právnických osôb. Kým ostatné archívy tohto typu sa väčšinou sformulovali z vlastnej registratúry, ÚPN ako nová verejnoprávna ustanovizeň si ešte len postupne svoju registratúru vytvára.
Podľa zákona o pamäti národa kmeňovými archívnymi fondami majú byť archívne fondy a dokumenty represívnych orgánov z obdobia Slovenského štátu a unitárneho, neskoršie federatívneho Československa, ktoré podľa znenia § 27 zákona o pamäti národa Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo spravodlivosti SR a Slovenská informačná služba do ôsmich mesiacov od účinnosti zákona boli povinné odovzdať ústavu.
Zákon ukladá ďalším štátnym orgánom, orgánom samospráv a fyzickým osobám bezplatné poskytnutie spolupráce na vyhotovení obrazovej, zvukovej alebo inej dokumentácie, ktorá sa vzťahuje na činnosť bezpečnostných zložiek. V opačnom prípade im ÚPN môže uložiť finančnú pokutu až do výšky 100 000 Sk. Ústav za naplnenie obsahu litery zákona postupne podpísal dvojstranné zmluvy so Slovenskou informačnou službou, Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom vnútra SR o delimitácii archívnych fondov a dokumentov a dohodu o spolupráci s odborom archívov a registratúr MV SR.
Delimitácia archiválií od uvedených štátnych orgánov sa začala 16.9.2003. V súčasnosti prebiehajú rokovania o dokončení tejto delimitácie. Definitívne ukončenie preberania sa predpokladá do konca roka 2006.
Hoci slovenská archívna terminológia nepozná pojem kmeňový archívny fond, za kmeňové archívne fondy Archívu Ústavu pamäti národa môžeme považovať súbory archívnych dokumentov, ktoré vzťahovo obnášajú prioritu podľa § 27 zákona, teda archívne fondy bezpečnostných zložiek štátu za obdobie 1939-1989, ktoré podľa vzájomných dohôd prevzal resp. má prevziať Archív ÚPN.

Vytlačiť