Knižničný a výpožičný poriadok Špeciálnej knižnice ÚPN

V zmysle § 13/2d zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej a v zmysle čl. 1 zákona 553/2002 Z. z. vydávam tento Knižničný a výpožičný poriadok Špeciálnej knižnice Ústavu pamäti národa v Bratislave.

Vytlačiť