Najčastejšie kladené otázky

Ktoré doklady sú potrebné na vybavenie žiadosti o sprístupnenie zväzkov?

Ak chcete požiadať o sprístupnenie zväzku na svoju osobu priamo v podateľni ÚPN, potrebujete k tomu iba občiansky preukaz. Ak žiadosť zasielate poštou, nesmie na nej chýbať overený podpis na matrike, resp. u notára.

Ak žiadate o sprístupnenie materiálov po príbuzných, ktorí už nežijú, potrebujete k žiadosti buď záznam z dedičského konania, ktorý potvrdzuje ich úmrtie a Váš príbuzenský vzťah k nim, alebo úmrtný list osoby, na ktorú žiadate informácie a Váš rodný list ako doklad príbuzenského vzťahu.

Žiadosti o sprístupnenie zväzkov sú online dostupné v časti "Žiadosti a formuláre".

Čo v prípade, ak mám silné podozrenie, že som bol sledovaný ŠtB a odpoveď z ÚPN bola negatívna?

Súčasťou negatívnej odpovede je aj konštatovanie, že ÚPN sa Vašou žiadosťou bude zaoberať aj naďalej. Vy osobne však môžete zisťovať ďalšie dôkazy na potvrdenie Vášho podozrenia, napr. od osôb, ktoré mohli byť sledované spolu s Vami, a potom sa s nimi obrátiť na ÚPN.

Je možné sprístupniť materiály ŠtB k žijúcej osobe bez jej vedomia, ak nebola evidovaná v kategórii spolupracovníka?

Takýto postup zákon neumožňuje.

Čo znamenajú jednotlivé skratky v registračných protokoloch: A, D, KB, PB,KTS,..?

Vysvetlenie najdete vo vysvetlivkách k registračným protokolom.

Kde sa mám obrátiť so žiadosťou o odškodnenie pre bývalého príslušníka PTP?

Táto otázka je v kompetencii Ministerstva obrany SR.

Vytlačiť