Oddelenie evidencií a databáz

Zabezpečuje správu a rozvoj Elektronického archívneho informačného systému Ústavu, správu databáz bývalých bezpečnostných zložiek a databáz vytvorených Ústavom. V spolupráci s Oddelením fondov a zbierok a Oddelením bádateľne a knižnice vytvára vlastné databázy prepisom údajov z archívnych dokumentov, evidenčných, registratúrnych a archívnych pomôcok. Vykonáva verifikáciu prepísaných údajov. V spolupráci s Kanceláriou ÚPN zodpovedá za informačnú bezpečnosť systému v súvislosti s ochranou osobných údajov. Zabezpečuje správu digitálnych kópií archívnych dokumentov a informácií z archívnych dokumentov písomnej, zvukovej a obrazovej povahy. Vytvára databázové programové nástroje za účelom spracovania údajov z archívnych dokumentov. Z údajov Elektronického archívneho informačného systému Ústavu pripravuje výstupné zostavy potrebné pre činnosť ostatných organizačných zložiek Ústavu.

Vytlačiť