Oddelenie fondov a zbierok

Oddelenie fondov a zbierok realizuje činnosti spojené s evidovaním, zhromažďovaním, spracovaním a ochranou archívnych dokumentov, archívnych fondov a zbierok. Odborne spracúva archívne dokumenty a vytvára k nim analytické a syntetické archívne pomôcky – súpisy inventárnych jednotiek, inventáre, katalógy a iné archívne pomôcky. Vedie evidencie vyplývajúce zo Zákona o archívoch a registratúrach, preberacie zoznamy k dokumentom, knihy prírastkov, úbytkov a depozitov a iné evidenčné pomôcky. Zabezpečuje výskum v oblasti archívnictva a pomocných vied historických.

Vytlačiť