Padlí, zomrelí a zabití slovenskí vojaci v priebehu protisovietskeho ťaženia (jún 1941 - august 1944)

Ústav pamäti národa uverejňuje zoznam padlých, zomrelých a zabitých slovenských vojakov v priebehu protisovietskeho ťaženia (jún 1941 – august 1944).

Podľa zákona o pamäti národa patrí medzi úlohy Ústavu pamäti národa systematicky zhromažďovať a odborne dokumentačne spracovávať všetky druhy informácií, dokladov a dokumentov vzťahujúcich sa na dobu neslobody. Keď NR SR prijímala v roku 2002 tento zákon, v preambule okrem iného zdôraznila, že má na pamäti veľké množstvo obetí, ktoré utrpel slovenský národ v rokoch druhej svetovej vojny. Jednou z takýchto skupín sú aj obete z radov slovenských občanov zmobilizovaných do vojny proti ZSSR.

Dňa 24. júna 1941 sa slovenská armáda pripojila k nemeckému útoku proti ZSSR. Najviac obetí si vojna vyžiadala z ročníkov 1919, 1920 a 1921. Boli to ročníky mužov, ktorí vykonávali prezenčnú službu práve v tomto tragickom období. Okrúhle výročie týchto udalostí je jedinečnou príležitosťou aj na zverejnenie slovenských obetí protisovietskej vojny. Tým skôr, že tieto obete boli počas komunistickej totality tabuizované. Pamiatka viac než tisícky padlých bola už od roku 1945 potláčaná: mená padlých sa nedostali ani na pomníky v ich rodných obciach či mestách. Mnohí z tých, čo prežili, sa v povojnovom období stali obeťou diskriminácie. Zverejnením menoslovu obetí obdobia neslobody prispievame k zaplneniu jedného z bielych miest našich dejín a súčasne k vyrovnaniu sa s našou minulosťou, čo je jedným z kľúčových cieľov existencie ÚPN.

Podrobnejšia informácia

Padlí, zomrelí a zabití slovenskí vojaci v priebehu protisovietskeho ťaženia (jún 1941 – august 1944) 1,15MB (PDF)

Vytlačiť